Havna Søly

 

havna

   

Prosedyrer vedr. administrasjon av båtplasser

Tildeling av plass i Søly:

Alle ønsker om båtplass i Søly Båthavn skal meldes havnesjefen skriftlig innen 1. mars. Dette gjelder også ønsker om endring i eksisterende leieforhold.

Havnesjefen i samarbeid med havnestyret, vil søke å innfri ønsker og meldte behov så langt dette er mulig. Ved all plasstildeling må det tas hensyn til aktuell båt, bl.a. dypgang, lengde og bredde, seil- eller motorbåt.

Nye leietakere f.o.m. sesongen 2005 får en leiekontrakt som er gjort tidsbegrenset fram til den dagen Moss Seilforening eventuelt ønsker å bygge om havna. Gjelder også plasser som går i arv.

 

Grunnleggende / forklarende prinsipper:

 • Det er ingen som eier båtplass i Søly båthavn, man leier båtplass i Søly.
 • Moss Seilforening er utleier.
 • Han/hun som etter undertegnet leiekontrakt, har båtplass, er leietaker.
 • Leietaker som leier ut ”sin” båtplass et år av gangen, er fremleier.
 • Han/hun som leier båtplass et år av gangen, er fremleietaker.
 • Det grunnleggende prinsipp for plassfordeling i Søly er ansiennitet.
 • Ansiennitet som leietaker av plass går foran ansiennitet på venteliste.
 • Foreningsansiennitet gir ikke ventelisteansiennitet.
 • Alle på venteliste betaler et årsgebyr, og må være medlem av MS.  
 • Er man leietaker og anskaffer båt som det ikke er plass til på ”sin plass”, kan man hvis mulig få tildelt fremleieplass. Det opparbeides leietakeransiennitet den tid dette fremleieforholdet varer.
 • Både leietaker og fremleietaker har ansvar for at nødvendige opplysninger gis havnesjefen (båtregisteret).
 • Havnesjefen/havnestyret vil måtte bytte om på båtplasser for at havnas kapasitet utnyttes best mulig.

 

Bytte av båt:

Moss Seilforening har ingen forpliktelse til å stille plass til rådighet for de som bytter båt med endret størrelse, men vil så langt mulig, søke å imøtekomme leietakernes behov. Endret plassbehov for kommende sesong skal meldes havnesjefen innen 1. mars.

De som anskaffer mindre båt enn den eksisterende plassen er ment for, vil kunne få tildelt en mindre plass. Dersom man får en framleieplass, gjelder kontrakten for ett år.

 

Fremleie av egen plass:

Leietaker som har fremleiet sin plass i to år, må kontakte havnesjefen vedrørende plassen innen 1. mars. Skal man ikke legge egen båt på plassen, må man påregne at leieforholdet opphører.  For dem som står på venteliste for en større plass, kan fremleien fortsette ett år av gangen, etter avtale med havnesjefen. Det henvises for øvrig til § 7 i leiekontrakten, 2. og 3. avsnitt.

 

Fremleie av plass:

Tildeling av fremleieplasser administreres av havnesjefen og fordeles ut fra ventelister og meldte endringsønsker fra havnas leietakere.

Vinterplass på sjøen, tildeles av havnesjefen mot betaling av eget gebyr.

 

Havnesjefen / havnestyret kan i spesielle tilfeller gi dispensasjon fra de vedtatte prosedyrene.

Vedtatt i Havnestyret den 06.03.2012.  

Du er her: Havna båtplass Båtplasser-tildeling