Dugnad Moss Seilforening

Dugnad Moss Seilforening 2017

Dugnadslisten 2017 - se her

Moss Seilforening er en ideell forening, som ved siden av å organisere seil-idrett, har store verdier i form av havneanlegg, bygninger og bygninger.For å vedlikeholde anleggene, redusere kostnadene ved investeringer / nyanlegg og å opprettholde det idrettslige engasjementet er det et stort behov for dugnadinnsats fra medlemmene. Dette er et vesentlig bidrag til foreningens økonomi.

Organisering

Dugnadoppgavene skal planlegges i god tid før arbeidet skal utføres og legges ut på hjemmesiden / DUGNAD i et hensiktsmessig format.

Alle medlemmer oppfordres til å melde nødvendig dugnadbehov til havnesjef, Anleggsutvalget eller Aktivitetsutvalget.

Havnesjef har ansvar for at dugnadoppgaver, tid for fellesdugnader, andre tidsfrister og nødvendige opplysninger oppdateres på hjemmesiden.

Dugnadarbeide i forbindelse med havn, uteområder og bygninger administreres, forberedes og ledes av havnesjef i samarbeide med medlemmer fra Anleggsutvalget.

Dugnad i forbindelse med arrangementer administreres av Aktivitetsutvalget.

Medlemmer som ønsker å delta i dugnaden melder dette til havnesjef, eventuelt med ønsker om spesielle arbeidsoppgaver og / eller tid for gjennomføring. Havnesjef skal bekrefte deltagelse og registrere utført dugnad.

Dugnaden kan utføres enten ved å delta på fellesdugnader, når dette arrangeres, eller å utføre enkeltstående arbeidsoppgaver innenfor en gitt tidsfrist.

Dugnadspliktige medlemmer.

Følgende medlemsgrupper i foreningen har dugnadsplikt:
- Båteiere som betaler leie for havneplass
- Alle medlemmer som betaler treningsavgift og / eller benytter foreningens materiell.

Passive medlemmer og medlemmer som står passivt på venteliste har ikke dugnadplikt. Medlemmer med løpende verv i foreningen ansees som aktive med hensyn på ideell innsats og har ikke dugnadplikt.

Dugnadordningen - dugnadsinnsats.

Det er vedtatt en dugnadavgift på kr 350.- pr år. Dugnadavgiften faktureres alle dugnadpliktige ved årets begynnelse som egen linje.
Ved utførte 5 timer registrert dugnad på anlegg eller i forbindelse med arrangementer krediteres dette beløpet da dugnad-sesongen er avsluttet.

Du er her: om MS foreningen Dugnad