Fullt hus under presentasjonen av strategi og utviklingsprosjektet for Søly

MSF-havna

En meget stor og engasjert forsamling, benket seg i klubbhuset 28. november for å høre om forslag til ny foreningsstrategi og orientering om utviklingsarbeidet med anlegget i Søly.

T & H og Jollegruppen ga oss innledningsvis et innblikk i høydepunktene fra årets seilsesong, hvor Stor NM og Pinseturen var de begivenhetene som nok kommer fremst i minneboken.

 

 

Strategiplanen

Hvor står vi? Hvor går vi?

Moss er seiling! er dagens slogan.

Livslang seiling – er foreningens nye visjon. Visjonen er forankret i samtlige av foreningens grupper gjennom strategiprosessen som har foregått i år.

  • Moss Seilforening skal være et naturlig aktivitetssentrum for seilinteresserte i alle aldre.
  • Foreningen skal ha et allsidig og bredt tilbud innen båtliv og seilsport til rekreasjon og konkurranse på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.
  • Foreningen skal være åpen for alle og det skal være lav terskel for å kunne delta.

Hovedmålsetning

  1. Moss Seilforening skal være attraktiv for båtinteresserte i alle aldre
  2. Moss Seilforening skal ha et aktivt og levende foreningsmiljø
  3. Moss Seilforening skal ha allsidige maritime aktiviteter
  4. Moss Seilforening skal være et kompetansesenter for seilsport (og båtliv)
  5. Moss Seilforening skal ha trygge og forutsigbare finansielle ressurser

Møtedeltagerne uttrykte at det var lett å få eierskap til forslaget og så på strategiplanen som et godt overordnet styringsverktøy for fremtidig utvikling av foreningen.

Utvikling av anlegget i Søly

Årsmøtet 2012 har gitt hovedstyret i oppdrag å fremlegge en utviklingsplan for rehabilitering og opprusting av hele anlegget for å dekke fremtidig behov til et flerbruksanlegg med en 40 års horisont for godkjenning av årsmøtet i 2013.

Prosjektgruppen under ledelse av Glenn Peterson har nedlagt et betydelig -og godt arbeid med å utvikle en plan for i vareta brukergruppenes behov samt nødvendig rehabilitering av anlegget etter over 30 års drift. Rehabilitering- og utviklingsarbeidene forutsettes påbegynt i 2014 med ferdigstillelse i 2015.

Hovedtrekkene

*Havna mudres, moloer forsterkes og utstyres med publikumsplatform samt jollebrygge/ramper alt innenfor dagens moloer. Det er ikke planlagt utvidelse av havna, men nye fleksible brygger gir noen flere båtplasser og en del plasser for større båter enn i dag.

* All "innmat" i havna, flytebryggene og teknisk utrusning skiftes ut med moderne utstyr med 40 års levetid

* Installering av utstyr for å samle opp spillvann fra spyling av båter

Klubbhuset

  • Eksisterende klubbhus ombygges og påbygges en "sportsfløy" mot nord og utvides noe mot syd for å gi plass til blant annet nytt kjøkken og kontor – alt innenfor gjeldende reguleringsplans bestemmelser. Huset blir derved et moderne flerbruks hus.

Utomhus arealene

Det planlegges å samle aktivitetene mer enn tilfellet er i dag. For eksempel flyttes alle jolleaktivitetene til området rundt klubbhuset.

Anlegget vil dermed fremstå som mer ryddig med rene linjer og klart definerte områder for de forskjellige aktivitetene og for allmenheten generelt. Kaifronten langs turveien foreslås utstyrt med en trappeformet langsgående rampe hvor man kan sitte i ro og mak å se på aktivitetene i den livlige nye havnen.

Finansiering

De fremlagte planene har en total kostnadsramme på kr. 20 mill.

Investeringsbehov: Havn kr. 15 mill. Hus kr. 4 mill. Uforutsett kr. 1 mill. = kr. 20 mill. Antatte lånebetingelser: Annuitet, 40 år, 5,2 % pa.

Det ble vist et eksempel på hvordan et kostnadsbilde kunne bli, basert på egenkapital kr. 5 mill., lån kr. 15 mill. noe som i dette eksempelet ga en økning for en 3,5 meters bred båtplass på ca. kr.300 / år.

Etter hovedstyrets og prosjektgruppens vurderinger er det fullt forsvarlig og mulig å finansiere prosjektet med en relativt liten økning av kostnadene for medlemmene og de som har båtplass i havna. Hovedstyret vil foreslå for årsmøte hvordan finansieringen kan gjennomføres.

Planene som ble presentert ble entusiastisk kommentert av medlemmene og hovedstyret ble av medlemsmøte unisont oppfordret til å ferdigstille strategi -og prosjektarbeidet i den retningen som ble presentert.

Hans Bjørn Paulsrud
Referent  

MSF-havna

Du er her: om MS foreningen MS prosjekter Prosjekt SØLY-2015 Fullt hus under presentasjonen av strategi og utviklingsprosjektet for Søly